Blerje aparate testimi për transformator rryme dhe transformator tensioni

Titulli: Blerje aparate testimi për transformator rryme dhe transformator tensioni.

Periudha kohore: 22.06.2016, 

Autoriteti Kontraktor: Operatori i Sistemit të Transmetimit OST Sha

Projekti: "Blerje aparate testimi për transformator rryme dhe transformator tensioni” Nr.prot 1353/14 dt.22.06.2016, 

Vendi i realizimit: nstacioni (n/st) 400 kw Kashar, Tiranë. 

 

Foto nga ky projekt